Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden voor dealers Sinax Europe B.V

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.     Algemene voorwaarden: het onderhavige document “Algemene voorwaarden voor dealers Sinax Europe B.V.”.

2.     Sinax Europe B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Molenstraat 14a, 4033AV te Lienden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74785591.

3.     Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Sinax Europe B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

4.     Partijen: Sinax Europe B.V. en de wederpartij gezamenlijk.

5.     Overeenkomst: iedere tussen Sinax Europe B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Sinax Europe B.V. zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

6.     Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Sinax Europe B.V. aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn al dan niet volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde vliegwering (horren), deuren en onderdelen.

7.     Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sinax Europe B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.     De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.     Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.     Elk aanbod van Sinax Europe B.V. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Sinax Europe B.V. is voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. Sinax Europe B.V. kan haar aanbod tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.

2.     De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sinax Europe B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.     De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sinax Europe B.V. dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Sinax Europe B.V. nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.     Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de andere partij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. In geval de overeenkomst langs elektronische weg wordt aangegaan, zoals per e-mail of middels de webwinkel van Sinax Europe B.V., komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat Sinax Europe B.V. de bestelling van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.

6.     Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.


ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

Onder meer doch niet uitsluitend in geval van maatwerkorders, staat de wederpartij ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Sinax Europe B.V., alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Sinax Europe B.V. voorgeschreven wijze, aan Sinax Europe B.V. verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Nimmer draagt Sinax Europe B.V. enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Onder tijdig als hiervoor bedoeld wordt verstaan: zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist.


ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

1.     De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

2.     Sinax Europe B.V. bepaalt de wijze van verzending en verpakking van de producten.

3.     Sinax Europe B.V. behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.

4.     Tenzij uit de aard of strekking van een tussen partijen overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

5.     Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Sinax Europe B.V. verschuldigde bedragen te voldoen.

6.     Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Sinax Europe B.V. de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Sinax Europe B.V. verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Voor zover deze kosten niet bepaalbaar zijn, worden deze kosten door Sinax Europe B.V. naar redelijkheid vastgesteld.

7.     In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Sinax Europe B.V. mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Sinax Europe B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Sinax Europe B.V. verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.


ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

1.     Sinax Europe B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Sinax Europe B.V. vermelde en/of overeengekomen leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Sinax Europe B.V. spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Sinax Europe B.V. treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Sinax Europe B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Sinax Europe B.V. haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.     Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

3.     De leveringstermijnen waartoe Sinax Europe B.V. zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat Sinax Europe B.V. alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.


ARTIKEL 7. | GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTEN

1.     De door Sinax Europe B.V. geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Sinax Europe B.V. levert de producten echter uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.     De wederpartij dient, onverminderd haar aanspraken op eventuele garantie, op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Sinax Europe B.V.. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Sinax Europe B.V..

3.     Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, dan wel reclameert ten aanzien van eigenschappen van producten, zoals maten, welke door de wederpartij eerder zijn goedgekeurd of bevestigd, vloeit er voor Sinax Europe B.V. uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

4.     Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Sinax Europe B.V. bestaan.


ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1.     Sinax Europe B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2.     Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.     Indien Sinax Europe B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4.     Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.     Sinax Europe B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Sinax Europe B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

2.     Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Sinax Europe B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3.     Voorts is Sinax Europe B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4.     De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sinax Europe B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Sinax Europe B.V. behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

5.     Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Sinax Europe B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6.     Indien Sinax Europe B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.


ARTIKEL 10. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

1.     Alle door Sinax Europe B.V. vermelde prijzen zijn exclusief btw. Portovrije levering geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in geval van aflevering binnen Nederland of België van orders met een bestelbedrag vanaf € 150,- (excl. btw). In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.     Sinax Europe B.V. is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

3.     Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Sinax Europe B.V. aangegeven wijze, middels overboeking dan wel automatische incasso.

4.     Sinax Europe B.V. is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Sinax Europe B.V. verschuldigde te vorderen. In geval van vooruitbetaling, is Sinax Europe B.V. niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de vooruitbetaling door Sinax Europe B.V. is ontvangen.

5.     Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door Sinax Europe B.V. voorgeschreven wijze. Sinax Europe B.V. hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken. Indien zulks uitdrukkelijk op de factuur is vermeld, kan de wederpartij een betalingskorting toepassen indien aan de daarbij gestelde voorwaarden wordt voldaan.

6.     Sinax Europe B.V. is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

7.     Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

9.     Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.


ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.     Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Sinax Europe B.V., alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is Sinax Europe B.V. na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

2.     De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de specificaties van de wederpartij op basis waarvan de producten zijn of worden vervaardigd. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Sinax Europe B.V. kan worden toegerekend. Sinax Europe B.V. draagt dan ook nimmer enige aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan in verband met onjuiste of onoordeelkundige plaatsing en/of montage van de producten door de wederpartij of derden.

3.     Sinax Europe B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4.     Mocht Sinax Europe B.V. jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Sinax Europe B.V. te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Sinax Europe B.V. daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Sinax Europe B.V. ter zake vervalt.

5.     De aansprakelijkheid van Sinax Europe B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sinax Europe B.V. betrekking heeft. Indien de schade waarvoor Sinax Europe B.V., ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Sinax Europe B.V. daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Sinax Europe B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Sinax Europe B.V. één jaar.

7.     De wederpartij vrijwaart Sinax Europe B.V. van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Sinax Europe B.V. toerekenbaar is. Indien Sinax Europe B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Sinax Europe B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sinax Europe B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sinax Europe B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.


ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Alle producten blijven eigendom van Sinax Europe B.V. totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens Sinax Europe B.V. is nagekomen.

2.     Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.     De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Sinax Europe B.V. te bewaren.

4.     Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Sinax Europe B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5.     Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

6.     De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Sinax Europe B.V. of door Sinax Europe B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Sinax Europe B.V. op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Sinax Europe B.V. de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Sinax Europe B.V. staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.


ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Sinax Europe B.V. zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de op de website van Sinax Europe B.V. weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

2.     Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Sinax Europe B.V. het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1.     Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.     Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sinax Europe B.V. wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

4.     Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.


26 juni, 2017Zijn er nog vragen of onduidelijkheden over de algemene voorwaarden?

Neem dan contact met ons op.